Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

Odpady komunalne

Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia na 2021 » Inne » Odpady komunalne

wielkość tekstu: A | A | A

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza wszczęcie postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku (numer postępowania: ZP/BU/AN/2021/23)

 

Przedmiot zamówienia: wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z pojemników o pojemności 1,1 m3.

 

Ilość pojemników: 4 szt./tydzień (Zleceniobiorca zobowiązuje się, najpóźniej do dnia 30.12.2020r., do nieodpłatnego użyczenia 4 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 na okres obowiązywania umowy).

 

Częstotliwość wywozu: raz w tygodniu (dzień tygodnia do uzgodnienia z DPS)

 

Potwierdzenie wykonania usługi: wystawiona przy każdym odbiorze karta wykonania usługi, wskazująca datę oraz ilość odebranych pojemników, potwierdzona przez upoważnionego pracownika DPS

 

Okres rozliczeniowy: faktury za usługi będą wystawiane w okresie miesięcznym (ostatnią fakturę Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy najpóźniej do 30.12.2021r. z zapłatą do końca roku). Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 

Warunki płatności: należność za wykonanie usługi będzie płatna na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. Ostatnią fakturę Zleceniodawca zapłaci do końca roku.

 

 

Ofertę, podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela firmy, na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2020r. do godz.15.00 w formie:

•pisemnej (wyłącznie listownie) na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU UL. JANA KANTEGO 4

•w wersji elektronicznej na e-mail: zp@dpsolkusz.pl

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Marzena Kardynał

tel. 32/643 37 39 wew. 35

Wszystkich zdjęć: 1

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 3

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy