Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Jana Kantego 4, 32-300 Olkusz, NIP: 6371050142, REGON: 00132280, tel. 32 643 37 39 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Marcinem Zemła
1)   za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
2)   listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych:Gołcza 80, 32-075 Gołcza
 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej.
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa: 

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy
     

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną; 
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 
1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne, 
3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 
4) usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania, 
5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa, 
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy